Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

 

De website en alle onderdelen daarvan met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Montheron. Het is te allen tijde verboden om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Montheron. Deze toestemming geldt ook voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

Montheron stelt met uiterste zorg de informatie samen die op de site weergeven wordt. De site wordt regelmatig aangepast/geactualiseerd. Montheron behoudt zich het recht om deze wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving daarvan door te voeren.

 

De artikelen op deze website zijn in principe niet geschikt als speelgoed voor (jonge) kinderen.

Vestigingsadres: Biezelingsestraat 92, 4421 BV Kapelle, Nederland

E-mailadres: montheron@zeelandnet.nl

KvK-nummer: 55370357
BTW-identificatienummer: NL114072644B01

 

Privacy beleid

Bij ieder bezoek aan de site van Montheron worden de volgende gegevens bewaard:

·         Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

·         Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt.

·         Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij respecteren wij de privacy van onze klanten. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens enkel en alleen voor de uitlevering van de bestelling of beantwoording van uw vragen.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Montheron worden door ons gebruikt voor: opname in ons klantenbestand, het beoordelen, aangaan en uitvoering van de leveringsovereenkomst, het beheren van daaruit voortvloeiende activiteiten, waaronder gerichte marketingactiviteiten door Montheron en invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien wij de persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden willen inzetten zullen wij daarvoor altijd toestemming vragen. In geen van de gevallen zullen de persoonlijke gegevens van de gebruikers en klanten van Montheron verstrekt worden aan derden. U hebt te allen tijde recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

 

Communicatie per e-mail

Wanneer u niet langer onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen wilt ontvangen kunt u zich heel eenvoudig afmelden door een mailtje te sturen naar montheron@zeelandnet.nl.

 

Communicatie per telefoon

Wij zullen alleen telefonisch contact opnemen indien u zelf uw telefoonnummer heeft doorgegeven. Wij communiceren bij voorkeur schriftelijk per e-mail, en nemen alleen in specifieke gevallen telefonisch contact op. Wij gebruiken uw telefoonnummer nooit voor het doen van marketingactiviteiten of andere commerciële zaken.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Montheron verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via montheron@zeelandnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Montheron verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Montheron verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Montheron neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Montheron) tussen zit. Montheron gebruikt de computerprogramma's of -systemen zoals aangeboden door The Shopbuilders (www.theshopbuilders.com). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze onderneming.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Montheron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is niet langer dan wettelijk toegestaan. 


Delen van persoonsgegevens met derden
Montheron verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De host van de site van Montheron - theshopbuilders.com - gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Shopbuilders gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Montheron en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar montheron@zeelandnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Montheron wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Montheron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via montheron@zeelandnet.nl

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur direct een e-mail naar montheron@zeelandnet.nl.